Image

Algemene voorwaarden

Schoten, 1 september 2021
 1. Algemene informatie
  NijsDraye BV is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, hierna “NijsDraye” genoemd. NijsDraye heeft als doel de uitoefening van de praktijk van advocaat. NijsDraye is gevestigd in Schoten en is ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0713.962.065.
 2. Toepassing
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van NijsDraye ten behoeve van haar cliënten. NijsDraye heeft de mogelijkheid om bijzondere voorwaarden op te nemen in haar opdrachtovereenkomst met de cliënt. Deze primeren dan op de algemene voorwaarden, doch enkel in de mate dat ze daarvan afwijken.
  2. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de relatie tussen NijsDraye en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de kennisgeving ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt onder meer doch niet uitsluitend uitdrukkelijk afgeleid uit de ondertekening van een opdrachtbrief of uit de betaling van (provisie)facturen door NijsDraye aan de cliënt gericht.
 3. Aansprakelijkheid
  1. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door NijsDraye, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
  2. NijsDraye heeft (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen onderschreven.
  3. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt dan wel op enige andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor NijsDraye aansprakelijk is, dan zal die aansprakelijkheid steeds uitdrukkelijk beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door NijsDraye afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen aanspraak geven.
  4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt (bijvoorbeeld in geval van faillissement van de verzekeraar of uitsluiting van verzekeringsdekking), wordt de aansprakelijkheid van NijsDraye beperkt tot maximaal de helft van het door NijsDraye in de zes maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling in de desbetreffende zaak of opdracht aan de cliënt in rekening gebrachte bedrag aan erelonen.
  5. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien de cliënt niet binnen de zestig dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij hem of haar bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, NijsDraye schriftelijk en uitdrukkelijk in gebreke stelt.
  6. In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding welke niet binnen zes maanden en zestig dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, bij de bevoegde instantie aanhangig werd gemaakt.
  7. De hierboven vermelde uitdrukkelijke beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet enkel voor NijsDraye maar ook voor haar aandeelhouders, bestuurders (inclusief hun eigen BV’s), advocaten-vennoten, advocaten, medewerkers en stagiairs of enige (rechts)persoon die voor NijsDraye werkzaam is.
 4. Beroep op derden
  1. Indien het voor de uitvoering van de aan NijsDraye toevertrouwde opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op derden, laat de cliënt de keuze daarvan aan NijsDraye, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. NijsDraye is in de uitvoering van haar opdracht, door de cliënt als lasthebber gemandateerd om dergelijke dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam van en voor rekening van de cliënt, in welk geval, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, de factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan op naam van de cliënt zal uitgereikt worden en die factuur door de cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker dient te worden voldaan.
  2. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van de dienstverlening aan een cliënt door NijsDraye worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. NijsDraye bedingt hierbij uitdrukkelijk dat alle aan haar gegeven opdrachten van een cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënt uitdrukkelijk of stilzwijgend te aanvaarden.
  3. NijsDraye is nooit aansprakelijk voor de handelingen, fouten of onzorgvuldigheden van derden, ongeacht of de geraadpleegde derden kosten of erelonen aan NijsDraye dan wel aan de cliënt aanrekenen.
 5. Correcte en volledige informatie
  De cliënt verbindt zich ertoe steeds alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie.
 6. Facturatie
  1. Provisiefacturen en facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum. Elke betwisting dient schriftelijk door de cliënt te worden meegedeeld binnen de veertien dagen na de factuurdatum.
  2. Per maand vertraging bij de betaling van een (provisie)factuur is een interest verschuldigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van 0,8 % per maand. In geval van aangetekende ingebrekestelling wordt het verschuldigde bedrag in hoofdsom vermeerderd met een forfaitaire bijkomende vergoeding van tien procent van het verschuldigde bedrag (begrensd op EUR 5.000) ter vergoeding van de door laattijdige betaling veroorzaakte kosten.
  3. Indien de cliënt niet betaalt binnen de betalingstermijn, kan NijsDraye discretionair beslissen de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten of zelfs te beëindigen, één en ander zonder aansprakelijk te zijn voor schade die hierdoor kan ontstaan.
 7. Derdenrekening
  Gelden die NijsDraye van cliënten ontvangt en die het voor haar cliënt dient aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door NijsDraye gekozen kredietinstelling. NijsDraye aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de cliënt noch van enig andere persoon voor een faillissement of enige rechtshandeling of nalatigheid van een kredietinstelling bij dewelke NijsDraye gelden aanhoudt dan wel via dewelke gelden worden overgeschreven. Bijgevolg kan NijsDraye niet aansprakelijk worden gehouden om bedragen die de kredietinstelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.
 8. Intellectuele eigendomsrechten
  Elk advies dat door NijsDraye wordt gegeven, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van de opdracht waarvoor het gegeven is. Advies gegeven door NijsDraye mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij advies van NijsDraye niet aan derden zal bekend maken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van NijsDraye (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de cliënt, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van NijsDraye jegens hen).
 9. Beëindiging
  De cliënt en NijsDraye kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de samenwerking beëindigen. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat de door NijsDraye reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten integraal dienen te worden vergoed.
 10. Wijziging
  NijsDraye behoudt zich het voorrecht om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging. In voorkomend geval zal NijsDraye de nieuwe algemene voorwaarden wel ter kennis brengen aan de cliënt.
 11. Toepasselijk recht
  1. De rechtsverhoudingen tussen NijsDraye en cliënten (zowel Belgisch als niet-Belgisch) worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door en met respect voor de deontologische regels van de Orde van Advocaten bij de Balie Provincie Antwerpen.
  2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen NijsDraye en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, en, voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van de Orde van Advocaten bij de Balie Provincie Antwerpen.
 12. Anti-witwas en DAC6
  1. NijsDraye is onderworpen aan de anti-witwasregelgeving. NijsDraye kan de cliënt dan ook vragen om alle relevante informatie in het kader van witwaspreventie te verschaffen (bijv. oprichtingsakte, kopie identiteitskaart, leidinggevende personen, enz.). De cliënt zal zulke opgevraagde informatie onmiddellijk aanleveren. Op vraag van de bevoegde autoriteiten kan NijsDraye verplicht zijn verdachte activiteiten te melden en hieromtrent te rapporteren zonder de cliënt hiervan op de hoogte te stellen.
  2. Wanneer NijsDraye de mening is toegedaan dat haar werk voor een cliënt mogelijk een inbreuk uitmaakt op de anti-witwasregelgeving, heeft NijsDraye het recht haar werkzaamheden voor de cliënt onmiddellijk en éénzijdig stop te zetten en de cliëntenrelatie te beëindigen. NijsDraye is in voorkomend geval niet aansprakelijk voor enige schade ingevolge het stopzetten van haar cliëntenrelatie op basis van vermoede inbreuken op de anti-witwasregelgeving of het voldoen van enige andere verplichting onder de anti-witwasregelgeving.
  3. De dienstverlening met een grensoverschrijdend karakter kan onder het toepassingsgebied vallen van de DAC6-regelgeving (verplichte automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen met betrekking tot grensoverschrijdende constructies). Op grond van deze DAC 6-regelgeving kan iedere persoon die tussenkomt in de advisering of implementering van grensoverschrijdende constructies gehouden zijn tot rapportering van deze constructie.
  4. De reikwijdte van deze rapporteringsverplichting is zeer ruim. De DAC6-regelgeving hanteert onder andere wezenskenmerken (hallmarks) die kunnen wijzen op agressieve fiscale planning en die tot rapportering aanleiding kunnen geven.
  5. De meldingsplicht rust ook op advocaten, tenzij sprake is van een wettelijk beschermd beroepsgeheim. In dat geval verschuift de meldingsplicht cliënt (belastingplichtige) die dan de kwalificerende grensoverschrijdende constructie zal moeten melden.
  6. De cliënt neemt kennis van deze mogelijk wettelijke meldingsplicht van NijsDraye en verklaart zich akkoord. Indien blijkt dat NijsDraye in het kader van het beroepsgeheim de melding niet mag verrichten, zal de cliënt zelf hiertoe de nodige stappen ondernemen.
  7. NijsDraye kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al of niet verrichten van de melding, noch voor de regelmatigheid van die melding.
 13. Informatie en verwerking van persoonsgegevens
  1. NijsDraye verwerkt de persoonsgegevens van cliënten volgens de Europese en Belgische regelgeving inzake de Algemene Verordening Gegevensverwerking die voor alle gegevensverwerkers van toepassing is. NijsDraye verwerkt persoonsgegevens om de haar verstrekte opdrachten te kunnen uitvoeren, om cliënten op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en activiteiten die NijsDraye relevant acht voor cliënten, alsook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de identificatie van cliënten.
  2. Tijdens het uitvoeren van een opdracht is het mogelijk dat NijsDraye persoonsgegevens deelt met derden, zoals een tegen- of medepartij, een andere professionele dienstverstrekker of overheidsinstanties zoals hoven en rechtbanken.
  3. Bevestiging van een opdracht door cliënten (bijv. door ondertekening van een opdrachtbrief) houdt het uitdrukkelijke akkoord in met deze verwerking.
  4. Volgens de toepasselijke regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens hebben cliënten het recht om hun toestemming tot het verwerken van hun persoonsgegevens op ieder moment in te trekken. In voorkomend geval zal NijsDraye met de cliënt overleggen of en hoe de verdere uitvoering van de opdracht nog mogelijk is.
  5. Cliënten hebben eveneens het recht tot inzage, rectificatie en wissing van hun persoonsgegevens, tot beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens en tot overdracht van hun persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  6. Indien cliënten vragen of klachten hebben, kunnen zij contact opnemen via info@nijsdraye.be. Indien cliënten van mening zijn dat NijsDraye geen gepast gevolg heeft gegeven aan een klacht, kunnen zij dit aanklagen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (meer informatie op https://www. gegevensbeschermingsautoriteit.be).